Столична община приема заявления за кандидатстване по Програма „Културно наследство“. Програмата има за цел да подкрепи опазването на недвижимото културно наследство на територията на Столична община като подпомага собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програмата имат собственици на имоти - частна, общинска и държавна собственост, представляващи недвижими културни ценности с категория „национално значение“, „местно значение”, „ансамблово значение“ и „за сведение”.

Програмата финансира изцяло обследване на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционните проекти, заплащане на такси за съгласуване/одобряване на същите, издаване на разрешение за строеж. Координаторът и проектантите ще консултират и съгласуват етапите на проектиране със собствениците на сградите с цел постигане на оптимални резултати. Програма „Културно наследство“ на Столична община ще поеме и разходите по авторски надзор на проектантите по време на строителството.

Кандидатите трябва да попълнят заявление за кандидатстване в съответствие с изискванията на Правилата за работа на Програмата. Към заявлението за кандидатстване следва да бъдат приложени декларации за съгласие от всички собственици на сградата с нотариална заверка на подписите.

Насоките за кандидатстване и пакета от необходими документи са публикувани на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ в раздел „Културно наследство“: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1018.

Заявленията се подават лично или чрез упълномощен представител, пощенска или куриерска услуга в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, адрес: гр. София 1000, ул. „Сердика“ № 5 до 17,30 часа на 31 август 2021 г.

Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“ в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/ – Спортна школа – София, Център за подкрепа на личностно развитие  - Център за изкуства, култура и образование – София, Национални спортни федерации и спортни клубове, за трета поредна година организира Програма „ВАКАНЦИЯ“.

Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция, за периода 21 юни до 30 юли 2021 г., като включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт, туризъм и други занимания по интереси. Предназначена е за деца и ученици от 6 до 18 години.

Информация за дати, часове, заявки за участие и лица за контакт /координатори по вид дейност/, за спортни обекти и организирани занимания от всички районни администрации, може да намерите в приложената Програма, на официалния електронния портал на Столична община, секция „Спорт и младежки дейности“- Програма „Ваканция“ – линк: https://www.sofia.bg/municipal-program-vacation и на Фейсбук страницата на дирекция „Спорт и младежки дейности“ за информираност и публичност на граждани.

Програмата може да бъде видяна тук

Главни Координатори:

  • Столична община, дирекция „ Спорт и младежки дейности“, отдел „Спорт“
  • Координатор - Валентина Ликова, тел. за контакт: 02/ 946 11 18;

e- mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  • ЦПЛР – Спортна школа София – координатор - Соня Христова, директор,

 тел. 02/ 958 29 08