Във връзка с Доклад с вх. Към  РСР21-ВК66-1589 от 06.12.2021 г. от отдел УТСК, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“Алдомировска” №5, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България.

Уважаеми съграждани, след проведеното обществено обсъждане през месец май тази година за обект: „Схема за въвеждане на еднопосочно движение в квартала между бул. „Сливница“, ул. „Димитър Петков“, бул. „Ген. Столетов“ и бул. „Княгиня Мария Луиза", Ви уведомяваме, че вече е изготвен проект и изработена схема, като сме се съобразили с всички становища по време на обсъждането.
Целта на проекта е да се подобри движението в квартала, без да се обособяват зони за почасово платено паркиране – Синя зона или Зелена зона.
В тази връзка, моля да изпращате Вашите становища, коментари и предложения до 10.12.2021г. /включително/ по електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Благодарим Ви за гражданската позиция
   
 

Съгласно Решение № 580/09.09.2021 г. на Столичен общински съвет, за временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони и ползвателите на общински нежилищни имоти не дължат заплащане на договорената наемна цена за срока, през който са преустановили своята дейност в наетия обект, но за срок не по-дълъг от периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони и ползвателите на общински нежилищни имоти, за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, заплащат наемна цена или обезщетение в намален размер, съобразно предвиденото в това решение, за срок от 01.10.2021 г. до 31.12.2021г.

Лицата, които ползват терени общинска собственост, за разполагане на подвижни съоръжения по чл.28, ал.2, т.1 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, въз основа на Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост и които отговарят на условието по т.14 от Решение № 580/09.09.2021 г., заплащат за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., съответната такса по чл.30, т.1б и/или т.1 в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община /НОАМТЦУПСО/ в размер, намален с 50% спрямо определения в т.1б, респ. 1в, предложение първо на Приложение № 1 към НОАМТЦУПСО размер на този вид такса.

За целта се подават декларации по образец, които можете да изтеглите изтеглите от тук:

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

 

 Намаляването на размера на наемната цена, поради спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и в частност на територията на Столична община, по т.2 и т.4 от Решение № 580/09.09.2021 г. на Столичен общински съвет  се извършва по следния начин:

При спад от 20% до 50% от оборота за съответния месец от периода 01.10.2021 г. - 31.12.2021 г., спрямо същия месец на 2019 г. - фиксирана отстъпка от наемната цена от 20%;

При спад с над 50% от оборота за съответния месец от периода 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., спрямо същия месец на 2019 г. - фиксирана отстъпка от наемната цена от 50%.

Обстоятелствата по т.1 и по т.3 от Решение № 580/09.09.2021 г. на Столичен общински съвет се доказват пред наемодателя с представяне на:

Декларация на заявителя, по образец (Приложение № 1 и 2 към настоящото решение);

За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) - справка-декларация по чл.125 от ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 от ЗДДС, за периода на преустановяване на дейността, но не по-дълъг от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.;

За лицата, нерегистрирани по ЗДДС - месечен отчет за периода на преустановяване на дейността, но не по-дълъг от периода 01.10.2021 г. до 31.12.2021 и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/ интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. Други подходящи финансови документи, съставени по ред, определен със закон, с международните или с националните счетоводни стандарти.

Изрично писмено съгласие, по смисъла на чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК на лицата - наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия-търговски дружества с участие на Столична община в капитала, за разкриване на данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на декларираните от съответното лице данни.

Обстоятелствата по т.2 и т.4 от Решение № 580/09.09.2021 г. се доказват пред наемодателя с представяне на:

Декларация от наемателя (Приложение № 3 и 4 към настоящото решение);

За лицата, регистрирани по ЗДДС - справка декларация по чл.125 от ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 от ЗДДС, за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. и за същия период на 2019 г.;

За лицата, нерегистрирани по ЗДДС - месечни отчети от фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. и месечни отчети от същия период на 2019 г., и свидетелства за регистрация на фискалните устройства/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност;

Други подходящи финансови документи, съставени по ред, определен със закон, с международните или с националните счетоводни стандарти;

Изрично писмено съгласие, по смисъла на чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК на лицата - наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия-търговски дружества, с участие на Столична община в капитала за разкриване на данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на декларираните от съответното лице данни;

За лицата, които са предплатили наемната цена или дължимото обезщетение, сумата на недължимите вноски или обезщетение се приспада за вноските, дължими за периода след прекратяване на взетите противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община.

Документите се подават в срок до 31.10.2022 г.

С пълния текст на решението на Столичния общински съвет можете да се запознаете тук: eec877f9-299a-4be6-81d7-fecfa61f8663 (sofia.bg)

За повече информация и съдействие, можете да се свържете с длъжностни лица от районна администрация на телефон: (02) 931 51 18.