Рошана А. А.А., Мохамад Х.Г.,  Суха С. А., Мохамад А. А., Хасан С. А., Иван Х. Р., Шамса Р.А.А., Селвана Р.А. А., Махер А.А.,Мохамад Х. А. с постоянен и настоящ адрес: град София, ж.к. „Фондови жилища“ № 209, вх.А, ет.8, ап. 32.

На основание чл. 26 и чл.18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Ви уведомявам, че е открито административно производство по заличаване на адресната Ви регистрация на административен адрес: гр. София, ж.к. „Фондови жилища“ № 209, вх.А, ет.8, ап. 32, във връзка с преписка № РСР23-УГ01-5894/10.08.2023г., образувана по заявление от собственика на имота.

Съгласно разпоредбата на чл. 34 от АПК, може да се запознаете с преписката в сградата на СО-район „Сердика“,  бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.

На основание чл.34, ал. 3 от АПК в срок до 7 /седем/ дни, считано от обявяване на настоящото съобщение, можете да изразите становище по събраните доказателства, да правите писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 16.08.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал. 10 от АПК.

СО – район „Сердика”, съобщава по реда на §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 131 от ЗУТ, за издадена заповед №РСР22-РА50-158/17.11.2022г. на Главен архитект на СО- район „Сердика“, с която се разрешава изработването на проект за ПУП-ИПР на УПИ XI-13 и контактен УПИ X-11, от кв.40, м. „Зона В-15“ – част Пробив бул. „Данаил Николаев“ , СО- район „Сердика“ и ИПЗ и РУП на УПИ X-368, за ЖС /НОВ/, УПИ X-11/НОВ/ и УПИ XII-14, от кв. 40, м. „Зона В-15“ – част Пробив бул. „Данаил Николаев“, СО – Район „Сердика“, имоти с идентификатори 68134.514.368, 68134.514.367 и 68134.514.370, по КККР. 

В 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

 СО – район „Сердика”, съобщава по реда на §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 131 от ЗУТ, за проект за Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП - ПР) за образуване на нов УПИ XV-„за ЖС“, кв.11а, м.“кв.Бенковски“, СО – район „Сердика“, ПИ  с идентификатор 68134.503.5810 по КККР, изменение на плана за регулация (ИПР) при о.т.88г и при о.т.183 и план за улична регулация (ПУР) за създаване на нова улица от о.т.88д през 183д до о.т.183.

В 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.