ЗАПОВЕД №РОБ18-РД09-51/22.03.2018Г. НА КМЕТА НА СО-РАЙОН ОБОРИЩЕ на основание чл.22, ал.4 от ЗУТ по реда да чл.127, ал.1 от ЗУТ и чл.4, ал.3, чл.8, ал.1, т.3 и чл.10, ал.2 от Навредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община.

На 22.03.2018г. в 59 ОУ МКБППМН , район Сердика организира  програма за превенция, част от Общинските стратегии, на тема  : „Училище за родители”. Аспектите, върху които специалистите от местната комисия разговаряха с родителите са :  

 

  • „Ефективни модели за работа с родители. Взаимодействие със семейството”.
  • „Здравно и сексуално образование, превенция на ранни бракове, подготовка за отговорно родителство и др. ”.
  • „Отговорности на родителите при осигуряване присъствие в училище на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. Предприемане на действия от СО – район „Сердика” спрямо нарушителите.”
  • „Пушенето на наргиле , факти и рискове за здравето”.

 

Дискусията обхвана и други теми, инициирани от родителите.