СО - район „Сердика“ съобщава, на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 128, ал.1 от ЗУТ, за постъпил  проект от НАГ - СО, с изх. №САГ20-ТП00-37-[62]/12.04.2022г. и във връзка със заповед №РСР22-РА50-116/17.06.2022г. на Кмет на СО - район „Сердика”, за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за: Подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на ул. ,,Иван Тургенев“ в участъка от о.т. 133 до о.т. 111, на ул. ,,Ген. Столетов от о.т. 114 до о.т. 117, на ул. ,,Круша планина“ от о.т. 115 до о.т. 155, на ул. ,,Княз Церетели“ от о.т. 46 = 70 до о.т. 133, изменение на план за регулация /ИПР/ на УПИ I – ,,за обществено жилищно строителство“ в кв. 5а и на УПИ I – ,,за Първа работническа болница“ в кв. 5а, м. „Главен градски център – Зона В-17“, СО – район „Сердика“, изменение на плана за застрояване на УПИ I – ,,за обществено жилищно строителство“ в кв. 5а , план – схеми по чл. 108 от ЗУТ по части ,,Топлоснабдяване“ и ,,Канализация“, схема за вертикално планиране и подробен транспортно – комуникационен план.

Представянето на проекта ще се проведе на 28.06.2022г. от 17:30 часа, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

Проектът може да се разгледа на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство – обществени обсъждания – съобщения – съобщения за обществени обсъждания, на адрес: https://nag.sofia.bg/Pages/Render/862

Писмени становища могат да се депозират в срок до 11.07.2022г. /включително/, в деловодството на СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, етаж 2, или по електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Становища, постъпили след 11.07.2022г. , няма да бъдат разглеждани.

Заключителната дискусия ще се проведе на 18.07.2022г. от 17.30 ч. в заседателната зала, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

Приложения

Годишен отчет: http://www.sofiaombudsman.bg/document.php?id=53&fbclid=IwAR3DJlD1bvBDT5w8K3P7l96F4ZSs3O9-_EIjhXtdgtwlk16OjLNEV12kz2U

 

Документи: http://www.sofiaombudsman.bg/document.php?fbclid=IwAR13OT-NabZMPH2uyPKngdqM-zOINjiHf0DL4nXQ5ijJzb5UJPJqic6KNQM

 

Столичният общински съвет прие Решение да предоставяне на 250 бр. GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване. Заедно с устройството ще бъде предоставяна и SIM карта с безплатен абонамент за 24 месеца. Чрез инициативата се стремим да осигурим подкрепа за непосредстване засегнатите от деменция и за техните близки, както и да повишим осведомеността на обществеността относно деменцията.

 

Желаещите да получат устройство следва да отговарят на следните условия:

1) Да са получили резултат от ММSE (Mini-Mental State Examination) тест под 27 точки – т. е обхващат ес хора в предементна фаза, както и в лек, умерен или тежък стадий на деменция;

2) Да имат:

– настоящ адрес на територията на Столична община или

– постоянен адрес на територията на Столична община и нямат настоящ адрес извън

границите на Столичната община;

3) Да имат непрекъснати здравноосигурителни права.

 

Необходими документи:

1) Заявление по образец (в линка посочен в текста –  Заявление)

 

2) Епикриза или друг документ от невролог или невропсихолог, в който са описани специфичните изследвания за поставяне на диогноза и са упоменати резултати от проведено невропсихологично изследване с ММSE тест, и друга медицинска документация относно наличието на придружаващи заболявания, ако има такива;

3) Декларация (по образец) (в линка посочен в текста –  Декларация) от лицето, че е съгласно да получи GPS устройство;

 

4) Пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

 

Документите могат да бъдат подадени лично или от член на домакинството (съпруг; лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; дете или роднина, ако живеят при лицето).

 

Документите са подават в запечатан плик, върху който се посочват трите имена на кандидата, на вниманието на Комисията за предоставяне на GPS устройства.

 

Документите могат да бъдат подадени:

 

  • в Столична община – ул. „Московска“ №33, фронт офис;
  • в съответната районна администрация;
  • по електронен път – приложените документи следва да се сканират и да се подадат заедно със заявлението.
  • лице за контакт: Андреа Ружева – старши експерт, тел. 0886 004 339, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

С подробните правила за предоставяне на устройствата можете да се запознаете ТУК