Уважаеми съграждани,

Във връзка с подписан Договор № BG16RFOP001-1.001-0007-C1, за „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 3 училища на територията на Столична община“, по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., ви информираме, че в момента се провежда процедура по ЗОП /Закон за обществените поръчки/, за  „Изграждане, основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефикасност на 48. OУ „Йосиф Ковачев“.

Обществената поръчка включва проектиране и изпълнение на ремонтни дейности по сградата, включително и прилежащото ѝ дворно пространство, в съответствие с Доклад за резултатите от конструктивното обследване и оценка на състоянието на строежа.

При разработването на проекта ще се заложи използването на съвременни технологични решения, инсталации и материали, за създаване на оптимални условия за експлоатация на сградата, както и възможност за използването ѝ от хора в неравностойно положение.

Сградата на 48. ОУ „Йосиф Ковачев“ е архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение“. Съгласно с това, проектът съдържа технология по консервация и реставрация на фасадите.

В проекта са  заложени и мерки за повишаване на енергийната ефективност, които включват: топлинно изолиране на външни стени, подмяна на стара дограма, топлинно изолиране на покрив, подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи и надграждане на пожароизвестителната и мълниезащитната инсталация.

За повече информация:

Регистър на обществените поръчки (eop.bg)

Съгласно Решение № 319/10.06.2021 г. и Решение № 454/22.07.2021 г. на Столичен общински съвет, лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони, и ползвателите на общински нежилищни имоти не дължат заплащане на договорената наемна цена за срока, през който са преустановили своята дейност в наетия обект, но за срок не по-дълъг от периода от 01.06.2021 година до 01.10.2021 година.

 Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони, и ползвателите на общински нежилищни имоти, за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, заплащат наемна цена или обезщетение в намален размер, съобразно предвиденото в това решение, за срок от 01.06.2021 година до 01.10.2021 година.

Лицата, които ползват терени общинска собственост, за разполагане на подвижни съоръжения по чл.28, ал.2, т.1 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, въз основа на Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост от настоящото решение, заплащат за периода от 01.06.2021 г. до 01.10.2021 г., съответната такса по чл.30, т.1б и/или т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община /НОАМТЦУПСО/ в размер, намален с 50% спрямо определения в т.1б, респ. 1в, предложение първо на Приложение № 1 към НОАМТЦУПСО размер на този вид такса.

За целта се подават декларации по образец, или се сключва споразумение по договор за наем, които можете да изтеглите изтеглите от тук:

  1. 8c6f01a5-44b4-4db2-8e59-596456904379 (sofia.bg)
  2. a21d7e28-2c31-47f3-88df-191742317c6e (sofia.bg)
  3. 84337359-0181-4e5f-97ad-e1b04712b654 (sofia.bg)
  4. f7e3b0e9-1f97-4c3d-8c0a-dcad2502631f (sofia.bg)
  5. dfffa786-7db3-4efe-96c9-85067b38e21c (sofia.bg)

Към съответните декларации наемателите и ползвателите, преустановили своята дейност или е налице спад на приходите от продажби, следва да приложат описаните в решенията документи.

  1. 3e332b6c-9c3f-4220-92c4-b14263d76019 (sofia.bg)
  2. 37a13db1-2491-4376-9164-e371d0a0926a (sofia.bg)

Документите се подават в срок до 31.10.2021 г.

За повече информация и съдействие, можете да се свържете с длъжностни лица от районна администрация на телефон: (02) 931 51 18.