СО - район "Сердика" успешно приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0221-C001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "Независим живот".

За повече информация