УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с изпълнение на проект №BG16MOP002-5.003-0001 “Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, моля, всички одобрени кандидати по Покана №1, които не са подписали договор за подмяна на отоплително устройство, да заповядат в сградата на СО-район „Сердика“,   ет. 3, стая 310, всеки делничен ден до 15.02.2022г., в часовете между 09:00ч. - 10:30ч. и 14:00ч. - 16:00ч.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Във връзка с изпълнение на проект №BG16MOP002-5.003-0001 “Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, моля, всички одобрени кандидати, които са подписали договор за подмяна на отоплително устройство, да заповядат в сградата на СО-район „Сердика“, ет. 3, стая 310, всеки делничен ден до 28.02.2022г. между 09:00ч. - 10:30ч. и 14:00ч. - 16:00ч. за получаване на екземпляр от сключения договор.

Във връзка с Доклад с вх. Към  РСР21-ВК66-1589 от 06.12.2021 г. от отдел УТСК, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“Алдомировска” №5, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България.