ЗАПОВЕД №СОА-РД09-293/27.03.2018г. НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА относно прекратяване на конкурсна процедура, оповестена със Заповед №СОА17-РД09-644/27.06.2017г. за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, на територията на район "Сердика".

ЗАПОВЕД №РОБ18-РД09-51/22.03.2018Г. НА КМЕТА НА СО-РАЙОН ОБОРИЩЕ на основание чл.22, ал.4 от ЗУТ по реда да чл.127, ал.1 от ЗУТ и чл.4, ал.3, чл.8, ал.1, т.3 и чл.10, ал.2 от Навредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община.