МКБППМН,  район Сердика, работи по Общински стратегии за превенция. На 16.04.2018г. в 14 СУ „Проф. д-р Асен  Златаров“  работихме по програми:

  • „Пътнотранспортен травматизъм ”
  • „ ХИВ и СПИН”.

В 8 клас МКБППМН , съвместно със СРЗИ организира  часове с децата, които се запознаха с причинителя на СПИН, начини на предпазване и как да избегнем рисково поведение.

По темата за пътнотранспортен травматизъм  учениците видяха как биха се чувствали при употреба на 3 промила алкохол, с помощта на алкоочила.

 

Столична община - Район "Сердика"  изпълнява проект "Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система",  финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.

В изпълнение на Дейност 5 от проекта "Интеграция на застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства", съвместно със Сдружение "Клуб за интеграция София" се проведе изнесено обучение на тема "Да бъдем толерантни".

Обучението се състоя в курортен комплекс "Пампорово" в периода от 31 март до 04 април 2018 г. Бяха включени 30 ученика от етническите малцинства, включително в неравностойно положение, застрашени от отпадане от училище от 59 ОУ "Васил Левски". Бяха разгледани теми, свързани с преодоляване на дискриминацията,основана на раса и етнически произход. Учениците придобиха нови знания, умения и изграждане на качества, като толерантност и приемане.