НАРЕДБА за предоставяне на социална услуга "Асистент за независим живот"

Наредба за предоставяне на социалната услуга
"Асистент за независим живот"

приета с Решение № 747 по Протокол № 116 от 26.07.2007 от Столичния общински съвет на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 17 от ЗМСМА, както и на основание чл.38 от ЗИХУ
(изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. и доп. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008; изм. и доп. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009; изм. и доп. с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010; изм. и доп. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008)
С настоящата наредба се определят реда, условията и специфичните критерии, за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот“, както и нейното финансиране.

Чл. 2. (изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011) "Асистент за независим живот" е социална услуга за компенсиране на дефицита при хора с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване и допълва разнообразието от социални услуги в общността.

Чл. 3 (1) (изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008)
Столичният общински съвет ежегодно предвижда в бюджета на СО средства за финансиране на социалната услуга „Асистент за независим живот" въз основа на прогнози за потребностите през следващата година, както и на приетите отчети за дейността от предходната година.

(2) /изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./ Хората с трайни увреждания не заплащат и не дължат никакви финансови средства, когато са ползватели на социалната услуга „Асистент за независим живот“.

Глава втора /заглавие изм. и доп. с № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./
ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГАТА „АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

Чл. 4. (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008)
Ползватели на социалната услуга "Асистент за независим живот" са лица, които отговарят едновеременно на следните условия:
1. (изм. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008; изм. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009;
изм. с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010; изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
имат 90% и над 90% трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК или НЕЛК и са до определената в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, с изключение на работещите по трудови и приравнени към трудовите правоотношения или/и деца над 5-годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК, заявено чрез техен законен представител; както и деца над 5-годишна възраст, на които се предоставя приемна грижа с 50% и над 50% вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК, заявено чрез техен приемен родител.
Решението на органа за медицинска експертиза следва да е валидно към момента на подаване на документите и за периода на получаването на услугата. В случай на изтичане на срока му, услугата се спира от Комисията по чл. 15 до представяне на ново решение от ползвателя и се възобновява, ако лицето продължава да отговаря на условията по настоящата наредба;

2. (изм. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008) имат постоянен адрес на територията на Столичната община, а за учащи и студенти имат и/или настоящ адрес на територията на Столичната община;
3. не са ползватели на сходни социални услуги.

Чл. 5. (1) (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; доп. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009;изм. с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010; изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
(1) Кандидатът за ползвател на социална услуга "Асистент за независим живот" подава лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице заявление по образец - (Приложение № 2 към настоящата наредба) в Бюрото за социални услуги по местоживеене до кмета на Столична община.
(2) Към заявлението се прилагат следните документи:
1.
Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК - копие и оригинал за справка.
2.
Лична карта на кандидата за ползвател (за лицата до 14 години -акт за раждане) - копие и оригинал за справка, както и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес.
3.
Декларация по образец (Приложение № 7) от кандидата или законния му представител, че не ползва сходни социални услуги по други дейности и програми.
4.
Ако кандидатът за социалната услуга работи: служебна бележка от работодателя (Приложение № 10) и трудов/граждански договор/заповед за назначаване за справка; при свободни професии или друг вид дейност -документ, удостоверяващ ангажираността. Ако кандидатът за социалната услуга учи или посещава детско заведение - уверение в което е отразено, че лицето е със записан семестър за настоящата година или служебна бележка от учебното или детското заведение.
5.
Заявление по образец (Приложение № 8) от кандидата или законния му представител за избор на асистент/и.
6. Документи за участие на кандидата в дейности, насочени към подобряване на здравословното, психо-емоционалното му състояние и други дейности, необходими за активното му социално включване.
(3) 
Заявленията за ползване на социалната услуга "Асистент за независим живот" за следващата календарна година се приемат от 01 септември до 31 октомври на предходната година и се разглеждат от Комисията по чл. 15 не по-малко от веднъж в месеца. При подадено заявление с нередовни и/или липсващи документи, служителят от БСУ уведомява кандидата за неизправностите, които следва да бъдат отстранени в 10-дневен срок от датата на уведомлението. Когато неизправностите не са отстранени в срок, комисията по чл.15 издава решение въз основа на наличните документи.
(4)
Заявление за ползване на социалната услуга (Приложение № 2) се подава ежегодно при всяко кандидатстване за социалната услуга. Останалите документи, с изключение на самооценката и бележките към нея, които са подавани от кандидата в същата или предходни години и чийто срок на валидност не е изтекъл, могат да не се подават отново, при което се попълва Декларация по образец (Приложение № 11) за липса на промяна в документите и обстоятелствата.
(5) При промяна на обстоятелствата, удостоверени с документ,
ползвателят на социалната услуга "Асистент за независим живот" внася заявление по образец за нова "Самооценка на потребностите"
(Приложение № 2а) в 10-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 6. (1) (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008; изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
(1) "Самооценка на потребностите на кандидата за ползвател" (Приложение № 1) се измерва в точки и се изготвя от кандидата или законния му представител с участието на двама служители от Бюрото за социални услуги по местоживеене и въз основа на представените документи. Становището на служителите от БСУ се отразява в "Бележки по самооценка на потребностите на кандидата за ползвател" (Приложение № 1а). Дейност по самооценка на потребностите се извършва ежегодно при всяко подаване на заявления за услугата и при промяна на обстоятелствата.
(2) "Самооценка на потребностите на кандидата за ползвател" (Приложение № 1) и "Бележки по самооценка на потребностите на кандидата за ползвател" (Приложение № 1а), заедно с документите по чл. 5, се представят за разглеждане от Комисията по чл. 15. Решението на Комисията за разрешение или отказ за предоставяне на услугата се вписва в Решение относно ползването на социалната услуга по НПСУАНЖ (Приложение № 6). Решението на Комисията относно часовете за ползване на услугата се вписва в Карта за определяне на необходимите часове за предоставяне на социалната услуга по НПСУАНЖ (Приложение № 6а), като се взема предвид индивидуалната "Самооценка на потребностите на кандидата за ползвател" и "Бележки по самооценка на потребностите на кандидата за ползвател". Лимитът за ползване на социалната услуга "Асистент за независим живот" е до 300 часа месечно.
(3) Кандидат-ползвателите се включват в социалната услуга при
класиране, извършено съгласно чл. 17, за което невключените се
уведомяват писмено с изпращане на индивидуалното Приложение № 6, а включените - с индивидуалните Приложения № 6 и № 6а, като списъците се публикуват в интернет сайта на Столична община, дирекция "Социални дейности" и в Бюрата за социални услуги не по-късно от 10 дни преди началото на ползване на услугата.
(4) 
Решенията на Комисията по чл. 15 могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от съобщаването им чрез нея пред кмета на Столична община, който ги потвърждава или отменя и връща за преразглеждане от Комисията.
(5)
Ползвателят на социалната услуга "Асистент за независим живот" може да се откаже от ползването й с писмено заявление до доставчика на услугата.

Чл. 7. (1) /изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./ Ползвателят на услугата „Асистент за независим живот" може да избира самостоятелно или съвместно с доставчика своя асистент.Ползвателят и избраният асистент, сключват Споразумение (Приложение № 4-примерен образец), копие от което доставчиците представят в Дирекция „Социални дейности“, представляващо предпоставка за склячване на договор..

(2) /изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./Ползвателят на услугата „Асистент за независим живот" управлява работното време и дейностите на своя/своите асистент/и и предлага прекратяване на договорните отношения с него/тях чрез писмено заявление до доставчика на услугата.

(3) /изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./Ползвателят на услугата „Асистент за независим живот" може да ползва до 5 (пет) асистента, но не повече от един по едно и също време.

Глава трета
АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ

Чл. 8. Асистент за независим живот е лице, което:
1. е пълнолетен български гражданин;
2. не е поставено под пълно или ограничено запрещение;
3. (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008)
не е осъждано
за умишлено престъпление от общ характер за повече от 3 години с влязла в сила присъда;
4. (нова с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010) не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.

Чл. 9. (1) (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. и доп. с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010) Кандидатът, отговарящ на изискванията по чл. 8, подава чрез Бюрото за социални услуги по местоживеенето си или по местоживеенето на кандидата за ползвател до кмета на Столична община заявление по образец (Приложение № 3), в което може да посочи конкретен ползвател на услугата, с когото желае да работи и следните документи:
1. Автобиография;
2. Лична карта (копие и оригинал за справка) и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес;
3. Свидетелство за съдимост;
4.
Удостоверение от местоработата, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че не работи;
5. (нова с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010)Декларация по образец (Приложение № 9), че кандидатът за асистент не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.
(2) (нова с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008; и
зм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011) Кандидатът, отговарящ на изискванията по чл. 8 подава посочените документи след одобрение на ползвателя. Заявление (Приложение № 3) се подава ежегодно. Останалите документи, които са подавани от кандидата в същата или предходни години и чийто срок на валидност не е изтекъл, могат да не се подават отново, при което се попълва декларация по образец (Приложение № 11) за липса на промяна в документите и обстоятелствата.
(3) (нова с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. сРешение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008; изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011) При промяна на обстоятелствата по чл. 8 и чл. 9, ал. 1 асистентът е длъжен да уведоми ползвателя незабавно, а доставчика - в 10-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 10 (изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008)
(1) (доп. с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010)Асистентът работи въз основа на договор /трудов или граждански/, сключен с доставчика на услугата, а когато доставчик е Столична община - с кмета на Столична община или с друго оправомощено от него лице.
(2)
Назначените асистенти работят с плаващо работно време, при сумарно отчитане на отработеното време.
(3) Възнаграждението или хонорара на асистента се формира на база отработени часове за един календарен месец чрез отчетни таблици по образец – Приложение № 5, които се подписват от асистента и от ползвателя на услугата. Копия от отчетните таблици се предоставят на доставчика на услугата.

Чл. 11. (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008) Асистентът за независим живот извършва дейности, съобразно потребностите на ползвателя, описани в приложение № 1 на настоящата Наредба.

Чл. 12. Асистентът за независим живот може да бъде асистент на повече от един ползвател.

Чл. 13. /изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./Кандидатите за асистент за независим живот се обучават индивидуално от ползвателя, в зависимост от потребностите му.

Глава четвърта
ПРОЦЕДУРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В УСЛУГАТА „АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"
/загл. изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./

Чл. 14. /изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./Ползвателят на услугата „Асистент за независим живот" избира услугата да му се предоставя от:

1. Столична община, или
2. доставчици на социални услуги, регистрирани в Агенцията за социално подпомагане, свързани с прилагането на Наредбата по реда на ЗСП и избрани съгласно чл. 37 от ППЗСП, а когато се предоставят услуги на деца и лиценз по чл. 43б от Закона за закрила на детето.

Чл. 15. (1) (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
Кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на документите по чл. 5, чл. 9 и чл. 17 и за контрол.

(2) (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008;изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011) Комисията е 11-членна и се състои от общински съветници, представители на Обществения съвет за социална политика към Столична община, лекари, експерти от Столична община, включително специалист, квалифициран за работа с деца и юрист. Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство.

(3) /изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./Правилата за работа на комисията по ал. 1 се утвърждават съсзаповедта за назначаването й.

Чл. 16. /нов с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./ (1)Кандидатите за доставчици на социалната услуга „Асистент за независим живот“ трябва да отговарят на следните допълнителни условия:

1. Да са регистрирани като администратори на лични данни в Комисията за защита на личните данни;

2. Да имат сключен договор за счетоводно обслужване.

(2) Организациите представят:

1. Копия от съдебни решения за регистрация и пререгистрация;

2. Актуално състояние с валидност 6 месеца;

3. БУЛСТАТ;

4. Удостоверения за липса на задължения към НАП и НОИ;

5. Удостоверения от НАП и НОИ, че не са им съставяни Актове за установяване на административни нарушения и не са издавани Наказателни постановления за констатирани нарушения при прилагане на осигурителното и данъчното законодателства.

Глава пета
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 17. (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008;изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
(1) Финансови средства за услугата "Асистент за независим живот" се осигуряват от бюджета на Столична община с решение на Столичния общински съвет. Услугата се предоставя до изчерпване на предварително определените за това средства на лицата, получили сумарно най-много точки. Класирането става в низходящ ред, съгласно "Самооценката на потребностите на кандидата за ползвател", извършена въз основа на представените в срока по чл. 5, ал. 3 документи. Класираните, но невключени като ползватели поради изчерпване на определените средства лица, се вписват в листа на чакащите.
(2) (нова с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
При промяна на обстоятелствата, удостоверени с документ,
невключените кандидат-ползватели внасят заявление по образец за нова "Самооценка на потребностите" (Приложение № 2а), съгласно която се извършва прекласиране в листата на чакащите.
(3) (нова с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
При наличие на финансов ресурс към края на първото полугодие на
съответната година е възможен допълнителен прием за предоставяне на услугата в рамките на календарната година. Допълнително включените ползватели ще са следващите лица от класираните в листата на чакащите, актуална към момента.

Чл. 18. Финансови средства могат да постъпват и от целеви дарения, спонсорства и завещания, предоставени от физически или юридически лица, включително от български и чуждестранни обществени и държавни организации и фирми.

Чл. 19. /нов с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./Доставчикът на социалната услуга „Асистент за независим живот“ води и съхранява документацията за всеки ползвател на услугата, осъществява разплащанията и предава ежемесечни отчети за отработеното време от асистентите на дирекция „Социални дейности” към СО, по ред и в срокове, определени в договора за възлагане на услугата, подготвя тримесечни и годишни отчети за изразходваните средства по образец.

Чл. 20. /нов с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./ Когато услугата „Асистент за независим живот" се предоставя по реда на чл. 14 т. 2 от тази Наредба, организацията - доставчик е длъжна освен посочените в чл. 19 отчети, до 5-то число на всеки месец да представя в дирекция „Социални дейности" на Столична община финансов отчет за изразходваните средства през предходния месец по ползватели на услугата.

Чл. 21. /нов - с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./ В случаите, когато услугата се предоставя по реда на чл. 14, т. 2, дирекция „Социални дейности" до 15-то число на всеки месец превежда на организацията – доставчик, финансовите средства, съгласно решението на комисията по чл. 15 за предоставен брой часове месечно и часовата ставка за заплащане на асистента.

Чл. 22. (нов - с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008)
(1) (изм. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008) При предоставяне на услугата по реда на чл. 14, т. 1 в рамките на утвърдения бюджет за социалната услуга, се осигурява възнаграждение за 1 /един/ служител на всеки 50 /петдесет/ потребителя в размер на средна месечна брутна работна заплата на 1 лице в дирекция „Социални дейности" - експерти и специалисти, осигурителни вноски, издръжка и други ДМА.
(2) (изм. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008)
В случай, че предоставянето на услугата се осъществява по реда на чл. 14, т. 2, часовата ставка за асистента се увеличава с 2%, с които организацията-доставчик покрива своите разходи.
(3)
Заплащането на всеки асистент се формира на база представените отчетни таблици за извършени дейности и се извършва от доставчика на социалната услуга.
(4) (изм. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009; доп. с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010) Часовата ставка за положен труд от асистента се равнява на двукратния размер на минималната часова работна заплата за страната, определена с акт на Министерски съвет. Тя включва всички осигурителни задължения за сметка на работодателя.

Глава шеста
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 23. (изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008)
(1) (изм. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009)
Цялостен контрол по предоставяне на услугата се осъществява от Комисията по чл. 15 (1), Експертите имат право във всеки един момент да извършват проверка на ползвателя и/или на посочените от него асистент/и.
(2) (изм. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009)
Текущ контрол по предоставяне на социалната услуга се осъществява от служители на Бюрата за социални услуги. За резултатите от проверката се изготвя констативен протокол, който се подписва от служителите. Копие от протокола се предоставя на ползвателя на услугата срещу подпис.
(3) (изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
Когато се установи, че ползвател на услугата "Асистент за независим живот" е декларирал неверни данни, съставил или използвал документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, или не е подал документ при промяна на обстоятелствата, същият губи правото си да ползва услугата за срок от две години.
(4) Комисията по чл. 15, ал. 1 се отчита ежеговно за дейността си пред Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичния общински съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.
(изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
По смисъла на тази Наредба:
Активното социално включване е процес, който дава възможност и ресурси на лица, изложени на риск от социално изключване, за пълноценно участие в икономическия, образователния, социалния и културния живот. То подпомага лицата да имат по-голямо участие във вземането на решения, които засягат техния живот.
Ползвател на услугата "Асистент за независим живот" е човек с трайни увреждания и затруднения в ежедневното обслужване, социалната активност и други дейности, които не може да извърши сам и ползва услугата за активно социално включване.
Асистент за независим живот е физическо лице, избрано от човек с трайни увреждания и наето по настоящата наредба, за да го подпомага при компенсиране на дефицита в ежедневното обслужване, социалната активност и другите дейности, необходими за активното му социално включване.
Ежедневното обслужване на ползвателя включва неговата двигателна активност, степента на самообслужване (хранене, прием на течности и приготвяне на храна; поддържане на личната хигиена; поддържане на хигиената в жилищните помещения; прием на лекарства, лечебни манипулации, посещения при лекар, лечебни процедури-хемодиализа, химиотерапия и др., настаняване в болница), използваните помощни технически средства, комуникацията (виждане, чуване, говорене), психо-емоционалното състояние (адекватност, ориентация, разбиране).
Социалната активност на ползвателя включва неговата трудова дейност по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения (граждански договори, свободни професии, еднолични търговци и др.), учебната дейност за придобиване на степен на образование и посещаване на детско заведение.
Други дейности, необходими за активното социално включване на ползвателя, могат да бъдат дейности, насочени към подобряване здравословното състояние, психо- емоционалното състояние, курсове за повишаване на квалификацията или усъвършенстване, заниманията в дома и извън него (участия в конкурси, състезания, хорове, изложби,
спортни
прояви и др.), интересите и развлеченията и сходни им дейности.
Самооценка на потребностите - дейност, която се извършва от кандидат-ползвателя или законния му представител с участието на двама служители от Бюрото за социални услуги по местоживеене с цел измерване на потребностите в точки.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (нов с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
Навсякъде в приложенията, където е приложимо да се добави текста "Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс."

§ 2. (нов с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
Ежегодно Столична община организира независим външен мониторинг по прилагане на настоящата наредба.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и действа до приемането на нова от Столичния общински съвет.

§ 4. Изменение и допълнение на наредбата се извършва с решение на СОС.

§ 5. Изпълнението и контролът по прилагането на тази Наредба се възлага на кмета на Столична община.

§ 6. За всички неуредени въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Забележка (§ 13 на Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011):
Досегашните Приложения № 1 - 9 се изменят и се създават нови Приложения № 1а, 2а, 6а, 10 и 11 съгласно приложените текстове.
Виж ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ (от № 1 до № 11)! 
s_7.gif
Банер
Банер

Facebook

Банер