Изграждане на физкултурен салон и кухня към 100 ОУ „Найден Геров“, на територията на СО-район „Сердика“ по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Инженеринг (преработка на проект и строителство) за изграждане на физкултурен салон, кухня и столова към 100 ОУ „Найден Геров“; ІІ-ра обособена позиция: Упражняване на строителен надзор по време на строителството на физкултурен салон, кухня и столова към 100 ОУ „Найден Геров“; IIІ-та обособена позиция: Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на физкултурен салон, кухня и столова към 100 ОУ „Найден Геров“.

Решение - Дата на качване: 21.08.2019г.

Обявление - Дата на качване: 21.08.2019г.

Документация - Дата на качване: 21.08.2019г.

ЕЕДОП - Дата на качване: 21.08.2019г.

Образци - Дата на качване: 21.08.2019г.

Мотиви по чл.231, ал.5 от ЗОП - Дата на качване: 21.08.2019г.

Протокол №РСР19-РД92-27/26.10.2019г. за работата на комисията - Дата на качване: 26.10.2019г.

Протокол №РСР19-РД92-37/05.12.2019г. за работата на комисията - Дата на качване: 05.12.2019г.

Уведомление по чл.57, ал.3 от ППЗОП - Дата на качване: 05.12.2019г.

Протокол №РСР19-РД92-38/10.12.2019г. за работата на комисията - Дата на качване: 10.12.2019г.

Доклад №РСР19-РД92-39/10.12.2019г. за работата на комисията - Дата на качване: 10.12.2019г.

Решение за определяне на изпълнител №РСР19-93-11/10.12.2019г. - Дата на качване: 10.12.2019г.

Решение за определяне на изпълнител №РСР19-93-11-1/10.12.2019г. - Дата на качване: 10.12.2019г.

Договор №РСР20-ДГ55-6/22.01.2020г. - Дата на качване: 23.01.2020г.

Договор №РСР20-ДГ55-7/22.01.2020г. - Дата на качване: 23.01.2020г.

Обявление за възложена поръчка - Дата на качване: 23.01.2020г.

Договор №РСР20-ДГ55-19/26.05.2020г. - Дата на качване: 02.06.2020г.

Обявление за възложена поръчка - Дата на качване: 02.06.2020г.

 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) - Дата на качване: 02.12.2021г.