На 10.02.2017 г. в заседателната зала на СО-район "Сердика", бул. "Княгиня Мария Луиза" 88, беше проведена откриваща пресконференция по проект "Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система". Проектът се реализира от район "Сердика" на Столична община, като партньори са 59-то основно училище "Васил Левски" и Сдружение "Клуб за интеграция София".

Проектът е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 и стартира след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0068-C02 на 13.10.2016 г. Общата стойност на проекта е 150 723,87 лв., от който 128 115.29 лв. Европейско и 22 608.58 лв. Национално съфинансиране. Партньори по проекта са 59-то основно училище "Васил Левски" и Сдружение "Клуб за интеграция София".

На откриващата пресконференция присъстваха представители на бенефициента и партньорите, като бяха поканени и представители на обществеността.

Основната цел на проекта е да се даде възможност за интегриране на ученици от етническите малцинства, включително роми в риск от отпадане от образователния процес, като се подпомогнат при изграждането им, като пълноценни граждани чрез мерки насочени, както към учениците попадащи в тези групи, така и към родителите с цел повишаване интереса и мотивацията за участие в образователния процес.